Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu www.lacasport.cz, reflektuje právní předpisy ČR, zejména zákon č. 82/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Zákonná záruční doba na veškeré spotřební zboží činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.


Záruku nelze uplatnit v těchto případech:

  • zboží bylo reklamováno po záruční době
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
  • zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
  • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během dvanácti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


Práva kupujícího při výskytu vady v záruční době:

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

  • jde-li o vadu odstranitelnou (a jedná se tedy o vadné plnění, které není podstatným porušením smlouvy), má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění nebo má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny; kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady;
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží (a jedná se tedy o vadné plnění, které je podstatným porušením smlouvy), má kupující právo na výměnu vadného zboží, odstranění vady nebo odstoupení od kupní smlouvy či přiměřenou slevu; tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Způsob reklamace

Reklamaci je třeba uplatnit u prodávajícího. Po telefonické či e-mailové komunikaci, kdy kupující přesně popíše závadu a vyplní reklamační protokol a v případě své volby uvede své právo na vyřízení reklamace, vyhodnotí prodávající nárok na reklamaci a případně zašleme kompenzaci v nejkratším možném termínu. Prosíme zákazníky, aby neposílali zásilky zpět bez předchozí domluvy.

K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


Termíny pro vyřízení reklamace

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší; i v takovém případě jej však prodávající vyrozumí o průběhu reklamace do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Reklamační protokol ke stažení


Naše adresa pro uplatnění reklamace je:

Mgr. Vladimír Lacina, JVL

Husovo náměstí 29

Chabařovice, 403 17